વડોદરા ડિવિઝનના ગોઠાજ સ્ટેશન પર નોન - ઈન્ટરલોકિંગ કામને લઈ કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત થશે.

0
વડોદરા ડિવિઝનના ગોઠાજ સ્ટેશન પર નોન-ઇન્ટરલોકિંગ કામના કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત થશે


     ગોધરા.. પશ્ચિમ રેલવેના વડોદરા ડિવિઝન પર વડોદરા-ગૈરતપુર સેક્શન ના ગોઠાજ સ્ટેશન પર 21 એપ્રિલ 2024 ના રોજ નોન-ઇન્ટરલોકિંગ કામ માટે બ્લોકને કારણે કેટલીક ટ્રેનોને અસર થશે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે:-
21 એપ્રિલ 2024 ના રોજ ટ્રેનો સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે
1. ટ્રેન નંબર 19036 અમદાવાદ-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ
2. ટ્રેન નંબર 19035 વડોદરા-અમદાવાદ ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ
3. ટ્રેન નંબર 09495 વડોદરા-અમદાવાદ મેમુ સ્પેશિયલ
4. ટ્રેન નંબર 09496 અમદાવાદ-વડોદરા મેમુ સ્પેશિયલ
5. ટ્રેન નંબર 09400 અમદાવાદ-આણંદ મેમુ સ્પેશિયલ
6. ટ્રેન નંબર 09399 આણંદ-અમદાવાદ મેમુ સ્પેશિયલ
7. ટ્રેન નંબર 09328 અમદાવાદ-વડોદરા મેમુ સ્પેશિયલ
8. ટ્રેન નંબર 09391 વડોદરા-ગોધરા મેમુ સ્પેશિયલ
9. ટ્રેન નંબર 09273 વડોદરા-અમદાવાદ મેમુ સ્પેશિયલ
10. ટ્રેન નંબર 09312 અમદાવાદ-વડોદરા મેમુ સ્પેશિયલ

22 એપ્રિલ 2024 ના રોજ ટ્રેનો સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે
1. ટ્રેન નંબર 09394 ગોધરા-આણંદ મેમુ સ્પેશિયલ


21 એપ્રિલ 2024 ના રોજ ટ્રેનો આંશિક રીતે રદ રહેશે
1. ટ્રેન નંબર 22953 મુંબઈ સેન્ટ્રલ-અમદાવાદ એક્સપ્રેસ વડોદરા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને આ ટ્રેન વડોદરા-અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે.
2. ટ્રેન નંબર 19034 અમદાવાદ-વલસાડ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ વડોદરા સ્ટેશનથી શોર્ટ ઓરીજીનેટ (શરુ) કરવામાં આવશે અને આ ટ્રેન અમદાવાદ-વડોદરા વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે. 
3. ટ્રેન નંબર 22960 જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અમદાવાદ સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને આ ટ્રેન અમદાવાદ-વડોદરા વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે. 
4. ટ્રેન નંબર 22959 વડોદરા-જામનગર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અમદાવાદ સ્ટેશનથી શોર્ટ ઓરીજીનેટ (શરુ) કરવામાં આવશે અને આ ટ્રેન વડોદરા-અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
5. ટ્રેન નંબર 09311 વડોદરા-અમદાવાદ મેમુ સ્પેશિયલ આણંદ સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને આ ટ્રેન આણંદ-અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે. 
ટ્રેનોના સ્ટોપિંગના સમય અને રચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે, મુસાફરો કૃપા કરી www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને ચેક કરી શકો છે.
Tags

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top